Peace through Taekwondo

Testo e foto: Enrico Mascheroni